Tietosuojaseloste

Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen tietosuojaseloste, laadittu 17.4.2020. Muokattu 16.2.2022

Rekisterinpitäjä

Sednove Oy 

Pajatie 69

48600 Kotka (Karhulan Teollisuuspuisto)

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Raimo Lappi

puhelin: 0440535123

sednove@sednove.fi

Rekisterin nimi

Sednoven ja AkvaSolinan asiakas- ja markkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Keräämme tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi pitää sisällään seuraavia tietoja rekisteröidyistä:

 • nimi
 • yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti)
 • yritys/organisaatio
 • asema
 • muut suostumukseen perustuvat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteenä voi olla rekisteröidyn itse antamat tiedot, sopimukset ja julkiset rekisterit.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja vain rekisteröidyn suostumuksella.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle henkilötietolain sallimissa rajoissa vain rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin suojaus on toteutettu asianmukaisin hallinnollisin ja teknisin toimin. Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta joiden tehtävään käsittely oleellisesti kuuluu.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi ainoastaan niin kauan kun se on tarpeellista tässä selosteessa kuvatun käyttötarkoituksen kannalta.

Rekisteröidyn oikeudet

 • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
 • oikeus vastustaa käsittelyä
 • oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.